Autodesk Inventor Professional

Тримерно машинно проектиране, симулации и анализи

Autodesk Inventor е софтуер за машинно проектиране, който обхваща всички етапи от работата на конструктора – от идейния проект до извеждане на техническа документация на изделието. Autodesk Inventor е лидер в средния клас продукти, тъй като притежава много предимства и е изключително лесен за изучаване. Inventor е създаден от водещата компания в света за приложен софтуер Autodesk, която е и създател на най-известния и най-продаван софтуер за проектиране – AutoCAD. Регистрираните потребители на продукти на Autodesk са над 10 милиона, като огромна част от тях ползват именно Autodesk Inventor в работата си. Autodesk Inventor може да се прилага навсякъде, където има машинно проектиране. Autodesk Inventor се ползва в тежкото машиностроене. Там където е съществено да се извършат, голямо количество якостни анализи преди да бъде пуснато изделието за производство, там където всеки един елемент се подлага на изчисление и където скоростта и точността на техническата документация са от огромно значение. Autodesk Inventor се ползва и в лекото машиностроене и в заводите за битова техника. Inventor притежава достатъчно добри инструменти за дизайн и естетическо оформление на изделието. Заедно с това и приличен модул за реалистични изображения и анимации, с които да се представят в още по-добра светлина продуктите на фирмата. Autodesk Inventor е потребен и за фирми занимаващи се с проектиране и изчисление на рамкови конструкции (ферми). В продукта има вграден специален модул за конструиране и пресмятане на разнообразни рамкови конструкции, изградени от стандартни и потребителски профили. Autodesk Inventor се прилага и от фирми в областта на изграждането и конструирането на тръбни системи и съоръжения. Inventor разполага със специализирани инструменти за проектиране на мрежа от тръбопроводи, заедно със специфичните за отрасъла компоненти, като фланци, кранове и т.н. Потребителите, които се занимават с електрическо окабеляване също могат да ползват Autodesk Inventor в работата си, тъй като в Inventor е включена и такава функционалност. Проектирането и анализa на шприц форми също е част от многообразието от възможности на Inventor.

 Този продукт е наличен и като част от следните пакети:

Autodesk Inventor               Autodesk Inventor Professional

Какво ново в 2015

Новостите в Autodesk Inventor 2015 най-общо могат да се обединят в следните основни групи:
1.Подобрения при скициране:

a.  В средата за скициране може да се включи допълнителна опция за освобождаване на геометриите от всички ограничения. Това дава възможност да се поставят на ново правилни ограничения и размери и Inventor сам ще изтрие старите, които са в конфликт с новите.

b. „Виртуално“ удължаване на геометричните обекти. В Inventor 2015 геометричните обекти в среда на скициране могат да се пресичат и без да трябва да се допълват с командата Extend. Това спестява нуждата от допълнителни построения.

2. Нов метод за „свободно“ моделиране:

a. Солидни тела – с новият палет от команди вече може да се моделират доста „свободни“ форми. Започва се от стандартен солид – Box (паралелепипед), Cylinder (цилиндър), Sphere (кълбо), Torus (Тор), Quadball (отново кълбо, но с различно разположение на секторите).

b. Команди за управление на свободните форми

1. Edit Form – селектира се точка, крива или цял сектор и след това свободно може да се премества в пространството, „дърпайки“ със себе си и околните елементи.

2. Insert Edge – вмъкване на нова водеща крива в избран сектор.

3. Subdivide – разделяне на избран сектор на желан брой нови сектори.

4. Bridge – създаване на плавен преход между два отделни сектора.

5. Match Edge – подравняване на водеща крива.

6. Symmetry/Clear Symmetry – създаване/изтриване на симетрична връзка между сектори.

7. Delete – изтриване на солидни тела.

3. Директна манипулация на детайлите – с новата команда Direct Edit, може да се редактират всякакви типове тримерни обекти, без да се интересуваме от историята им на създаване. Тази директна манипулация може да е както върху стандартни файлови формати на Inventor, така и всякакви други, като iges, step, stp, sldprt и т.н. Има три начина, по които се редактират обектите:

a. Move – посочения обект може да се измества по всяка една от координатни оси. Координатната система е локална и нейното разположение и ориентация могат да се променят от потребителя.

b. Size – обекти като отвори, цилиндри и други могат да бъдат разширявани или смалявани.

c. Rotate – обектите могат да се въртят спрямо посочена от потребителя координатна ос. Тази команда е изключително мощна. Чрез нея могат да се редактират всички съществуващи обекти от детайла, като при наличие на потребителски параметри, те също се променят спрямо направената редакция. Извършените действия (move, rotate или size) стоят като част от историята и по всяко време можем да се връщаме към тях и да ги променяме или изтриваме.

4. Новости при моделирането на детайли от листов материал – няколко малки новости, основно свързани с повишаване на скоростта на работа.

a. Нов начин на селекция – при командата за специфични изрязвания Punch Tool, центровете на тези изрязвания могат да се избират с прозорец.

b. Допълнителна опция при Punch Tool – при тази команда специфичното подрязване вече може да следва огъването на листа, както при командата Cut. Опцията се казва Cut Across Bend. c. Ориентация на разгъвката – Нова опция дава възможността да се ориентира разгъвката още преди нейното генериране. Това спестява нуждата от допълнително преориентиране на разгъвката в чертежите.

5. Подобрения при командите за сглобяване – още от версия 2014 се появи командата Joint, която в определена степен замества командата за сглобяване – Constraints. Във версия 2015 тази команда има няколко подобрения. a. Възможност за отстояние от обект – Когато се сглобяват два компонента по допирни равнини, във версия 2015 може да се зададе точно отстояние между равнините.

b. Възможност за избиране на виртуална равнина стояща на равно отстояние между две успоредни.

c. Нова команда за създаване на симетрично ограничение – нов тип ограничение Symmetry. То служи за поставяне на детайлите симетрично спрямо равнина.

6. Допълнителни възможности при рамковите конструкции – няколко интересни новости има в модула за проектиране на рамкови конструкции. Една нова опция е изтриването на едно от подрязванията на избран профил. Опцията се казва „Delete Half of the End Treatment”. В Inventor 2015 има две нови команди – Reuse и Change Reuse. С Reuse посочвате желан профил и го ползвате многократно на други места. Така не се налага да правите на ново ориентацията и подрязванията за всяка нова позиция. По този начин ще използвате на практика един единствен файл, докато до сега дори и профилите да бяха еднакви, Autodesk Inventor създаваше отделни файлове за всяка позиция.

7. Още опции при оформянето на техническа документация – няколко малки, но много полезни нови опции има във версия 2015.

a. Промяна на позициите – досега единствения начин за редакция на вече поставена позиция беше като се кликне два пъти на нейния номер. В 2015 версия, където и да кликнете по нея се отваря менюто за редакция.

b. Спецификации – две новости тук. Първата е че може да се дели спецификацията на части и те да са видими в Browser-a. След това всяка една от тях може да се издърпа с курсора на мишката в различен чертеж. Всяка една част от спецификацията може да има различен вид, независим от първоначалните настройки. Втората малка, но много удобна опция е наличието на настройка за автоматично пренареждане на позициите в спецификацията, след като тяхната номерация е променена по един или друг начин.

8. Нови възможности на облачните услуги Autodesk 360 – освен разширените възможности на вече съществуващите AutoCAD 360, Optimization for Inventor, Fusion 360 и Simulation Mechanical 360. Autodesk предоставя още няколко нови приложения. Те са свързани със възможността за съвместна работа между екипите, анализ на процесите и много други нови безплатни приложения. За целта единствено трябва да си направите регистрация.

Всички новости можете да видите на видео демонстрация от тук

Възможнoсти

Възможностите на Autodesk Inventor са много и най-различни по значимост. Те са провокирани не от някой програмист в лабораториите на Autodesk, a от многобройните потребители на Inventor. Autodesk притежава специален сайт, в който всеки един човек може да дава предложения за развитието на продукта. По този начин в Inventor са се появили модулите за рамкови конструкции, шприц форми, реалистичните изображения и анимации и много, много инструменти и допълнителни опции към тях. Така Inventor става много по-близък с реалните нужди на инженерите по цял свят и развитието му следва една ефикасна посока. Възможностите на Inventor са следните:

Лесно изучаване

Inventor има богата помощна база, която включва подробна документация и много обучителни видеоклипове, полезни съвети, форум с над 1000 нови съобщения и теми на ден, блогове на най-признатите специалисти в машинния софтуер по света, множество сайтове, от които може да се свалят освен обучителни материали и самия софтуер (безплатно). От две години насам заработи и Autodesk WikiHelp, който е базиран на световно известната Wikipedia. Специална част от помощните материали е отделена за потребителите на AutoCAD, в която са описани начините за плавно преминаване към начина на работа в Inventor, с което се спестява значително времето за адаптация. Средно статистически запознаването и започването на работа с Inventor, трае между две седмици и един месец, като още на първата седмица може да се правят по-прости детайли и пълната техническа документация към тях.

Параметричност

Новата генерация от софтуерни решения, в която е и Autodesk Inventor, неминуемо притежава свойството за параметричност на моделите си. Всяка една част от модела може да бъде управлявана, чрез различен параметър. От чисто геометрични параметри, като размери, ъгли, разстояния до например брой болтове, брой ребра, стойност на силите и моментите, които натоварват или задвижват модела. Всеки един параметър може да бъде управляван от таблица, където да му бъде зададена стойност или пък да е в някаква математическа зависимост от друг параметър. Отделно от това на всеки параметър може да бъдат зададени повече от една стойности и по този начин да се създадат различни варианти на модела или механизма, ползвайки се един единствен базов модел.

Генериране на машинни компоненти и съединения

Това е може би най-голямото предимство на Autodesk Inventor. С този модул могат да се генерират и пресмятат скрепителни съединения (болтови, нитови), валове и техните елементи (шпонки, лагери, шлици), зъбни колела (с челно зацепване, конусовидни и червячни), пружини (натоварени на опън/натиск, плоски), гърбични механизми, верижни и ремъчни предавки, О-пръстени, дори и заваръчни шевове. Изчислението и генерирането на елементите може да стане по различни входящи параметри. Например, при зъбното зацепване може да се зададе желано предавателно отношение и междуосово разстояние и Inventor сам ще генерира тримерен модел на зацепването. Заедно с това ще пресметне и усилията и напреженията, които ще се появят и ще изведе аналитичните резултати. Така всеки конструктор може да прецени дали изделието му ще издържи на натоварванията и ако се наложи да промени нещо още в процеса на проектиране, така че то да отговаря на допустимите напрежения. Това автоматично спестява много време за доработка и елиминира огромно количество грешки. Всеки голям производител притежава сайт с собствена библиотека от тримерни модели на продуктите си, от където всеки потребител може да ги изтегли безплатно. Autodesk има и собствен сайт за такива елементи, които буквално всеки ден увеличават бройката и разнообразието си.Библиотека

DWG

Най-разпространения файлов формат в инженерния свят безспорно е DWG. Първата версия на AutoCAD е от далечната 1982 и от тогава до наши дни инженерите по цял свят трупат база данни съдържаща основно DWG файлове. DWG е естествен файлов формат на Autodesk Inventor. Техническата документация генерирана от Inventor е в този формат, което значи че тя може да бъде прочетена и използвана от всеки един софтуер отварящ DWG файлове, а те са хиляди. На практика, дори и конкурентни на Autodesk Inventor продукти са вкарали транслатори за DWG файлове, за да могат техните потребители да не губят натрупаната база данни. С Autodesk Inventor може да се отварят DWG файлове, без абсолютно никакъв транслатор, при който може да се загуби ценна информация, а след това геометрията от този файл да се ползва за създаването на тримерният модел. DWG e файлов формат и на Inventor Fusion, за който ще обясним по-надолу.

Рамков Генератор

Така наречения Frame Generator, към който от две версии насам беше добавен и Frame Analysis. Изключително мощен модул на Autodesk Inventor. Първоначално се създава схематично рамковата конструкция, като се поставят осите на гредите и колоните в тримерното пространство. След това всяка част от конструкцията се „облича“ със съответния профил. В Autodesk Inventor има много богата библиотека от стандартни ISO, DIN, ANSI профили, заедно с техните фамилии от размери и варианти. Към тях могат да се добавят и потребителски профили, които се създават в самия Inventor, като за целта може да се ползват дори и DWG файлове със специфичните сечения. Следва оформяне на ставите и местата където се срещат два и повече и профила. В този момент могат да се поставят и заваръчните шевове – челни или ъглови. Завършвайки изграждането на конструкцията, тя се вкарва в рамковия анализ (Frame Analysis). Там се поставят опорите, силите, моментите, посочва се посоката на гравитацията, задават се ставните връзки, където има нужда и се пресмята якостно цялата конструкция. Резултатите са освен различните видове напрежения и усилия, така и вътрешните честоти и деформации. Накрая тези резултати могат да се изведат в един подробен репорт, който да се прикрепи към техническата документация.

Тръбопроводи и окабеляване

Това е модул, който може да спести огромно количество труд, ако тръбопроводите или окабеляването се проектират на ръка. При тръбните системи първоначално се задава стила, който ще се ползва. Стила включва вида и диаметъра на тръбопровода (с твърди или меки връзки), фитингите, фланците и колената, които ще участват. След това се задават и правилата, по които ще се изгражда трасето (минимална/максимална дължина на сегментите, минимален/максимален радиус на огъване при еластичните тръбопроводи). За генерирането на трасето се посочват водещи точки, през които то ще минава, а след това Inventor сам предлага варианти за неговото прокарване. Това трасе естествено може да се редактира ръчно, за да удовлетвори желанието на конструктора. Накрая, както е и в рамковият генератор, трасето се „облича“ в зададения стил. За завършване на тръбната система се добавят кранове, тройници или други характерни елементи.

Якостен и динамичен анализ

С този модул могат да се изчисляват, проверяват и оптимизират на практика вскякави детайли и сглобки. Модула е разработен от фирмата Ansys и включва множество опции и функционалности. Всеки детайл или сглобка съставени в Inventor, се вкарват директно в средата на този модул, като се запазва възможността за редакция по всяко време. Това дава несравнителна динамичност на проектирането, като след всяко изчисление или проверка потребителя може да се върне и да промени нешо по модела, да пусне на ново пресмятането и да провери новите напреженията в него, например. Всичко това може да стане в рамките на няколко минути. Допълнителна опция към модула представлява възможността за оптимизационно пресмятане. Например, ако потребиеля иска да провери коя дебелина на детайла ще е най-подходяща, т.ест. дали ще отговаря на съответните изисквания, като например коеф. на сигурност, максимална маса, допустими напрежения и др., може да пусне такова пресмятане.

Динамичните симулации не са само нагледно движение на елементите в тримерното пространство. Задавайки сили, моменти, скорости, ускорения, дори и траектории на движение, всяка една сложна система може да бъде задвижена. След задвижването й пък може да се видят усилията и напреженията, които се получават във всяка една връзка и след това да се приложат върху отделни компоненти или цели сглобки. Така на място може да се проверят много елементи дали ще издържат на реалното натоварване.

Детайли от листов материал

Този модул се развива от Autodesk Inventor в последните няколко версии на продукта, като през последните две развитието му беше наистина значително. С него може са се проектират освен сравнително елементарни детайли от листов материал, като кутии например, така и далеч по сложни детайли, които съдържат най-различни преходи, огъвания, избушвания и т.н. Модела се проектира тримерно, така както ще се експлоатира в реалността, а след това с натискането на един единствен бутон се създава автоматично неговата разгъвка. Тя от своя страна може да се оразмери в чертеж, който да се запише във DWG или dxf формат, който се чете от всички огъвачи и преси. Всичко това се извършва в една единствена работна среда, което спомага за бързата и точна работа с модела.

Пластмасови детайли

Autodesk Inventor притежава набор от специализрани команди за проектирането на пластмасови изделия. Специфични компоненти, като втулки, ребра, прорези и др. имат съответните команди, чрез които може в рамките на час-два да се създадат най-разнообразни изделия.

Шприц форми

След като се проектира пластмасовия детайл, Autodesk Inventor притежава модул, с който може да се направи неговата шприц форма. Той съдържа всички необходими инструменти за създаването на поансона, матрицата и всички допълнителни системи, които ги съпровождат. Autodesk Inventor има вградена богата библиотека със специфични компоненти, които се поставят при конструирането на шприц форми. Така не се налага на конструктора да ги създава и да губи време. Модула притежава и няколко анализа – на запълване, проверка за всмукнатини и други. В последната версия на Autodesk Inventor новостите в този модул са над петдесет!

Техническа документация

Autodesk Inventor е оборудван с абсолютно всякакви инструменти за създаване и редакция на техническа документация. Всякакви сечения, разрези, проекции, изображения и т.н. се извличат директно от модела и са асоциативно свързани с него. За всички има съответната команда, в която могат да се нагласят допълнителни опции, като буквено означение, мащаб и др. Няма оразмеряване, символ или означение, което да не може да се направи в Inventor. Самите размери са „интелигентни“ и се променят автоматично при редакция на модела. Autodesk Inventor има богат списък от машинни символи, които вървят със съответните полета за попълване, към тях. От последната версия на Autodesk Inventor всеки един блок в DWG файл може да бъде ползван, като символ в чертежа. Така може на бързо да се създаде потребителска библиотека от фирмени лога например, които да бъдат ползвани за всякакви чертежи след това. Продукта дава и възможност за създаване на потребителски рамки и таблици, в които могат да се дефинират различни полета, които Inventor автоматично да попълва. Има възможност за създаване дори и на потребителски формат на чертожния лист. Най-накрая пък, всичко се записва в DWG файл и става потребно за всеки софтуер работещ с този формат, каквито са AutoCAD и AutoCAD Mechanical, както и много, много други.

Файлови формати

Autodesk Inventor е доста „либерален“ към файловете, с които работи. Той чете и записва в много от най-разпространените формати, включително и на конкурентни продукти. Файлове, които се поддържат, освен естествените му (ipt, iam, DWG, dwf, ipn) са step, stp, iges, sat, файловите формати на SolidWorks, Nx, ProEngineer, Catiа и много други.

Autodesk Inventor Fusion

Това е един сравнително нов продукт на Autodesk, който притежава уникални инструменти за дизайн и класическо моделиране на детайли и сглобки. С него може да се отварят и редактират всякакви видове тримерни детайли, без значение от файловият формат, в който за били записани. Inventor Fusion не се интересува от историята на създаване на модела. С него директно може да се моделира и изменя солидното тяло. Той е част от пакета на Autodesk Inventor. Подробна информация за него можете да намерите тук.

Изучаване на продукта

В Inventor 2013 началното меню е силно развито. В него можете да откриете много помощни материали, които да са от полза както за нови потребители, така и за по-опитни. Имате директна връзка с AutodeskWikiHelp, където информацията се обновява всеки ден и на практика няма команда или действие в Inventor, което да не е описано подробно, дори и с видео клип.

Директна манипулация

Когато се посочват определен тип геометрии, се появяват така наречените директни манипулатори. В Inventor 2013 те са много повече от преди и намаляват значително времето за откриване и стартиране на командите.

Създаване и управление на криви

Inventor 2013 притежава нова команда, с която можете да създавате графика по уравнение. Тази крива може да е двумерна крива (напр. квадратно уравнение), така и триизмерна (напр.винтова спирала). Друга опция е управлението на Spline криви чрез метода на контролираните върхове (Control Vertex).

Скици

Първата нова функционалност е командата за създаване на правоъгълник чрез посочване на центъра му и съответните размери, както и създаване на правоъгълник по три точки. Друга нова функционалност е възможността за оразмеряване на дъга в среда за скициране. Още една новост е автоматичното мащабиране на скицата спрямо първия въведен размер. Подобрение има и при работата на командите trim и extend.

Статус лента

В работния прозорец е поставена лента с различни статуси, подобно на AutoCAD. От него може да се включват различни неща, като Snap to Grid, Визуализация на Параметрите, Степени на свобода, Срязване на работния изглед и др.

Рамков Генератор

В Inventor 2013 имаме нова команда, с която можем да ориентираме профилите спрямо някоя равнина от модела. Метода е далеч по-лесен отколкото въвеждането на точен ъгъл на ротация, както преди. Друга е новост се отнася към командата Mitter, която може да се изпълнява и при оформяне на ъгли между профили, които са оформени по крива.

Характерни примитиви

В средата за оформяне на детайли има специално ново меню, чрез което можете да създадете на бързо някой от четирите примитива – сфера, паралелепипед, цилиндър и тор.

Подобрения при оформянето на техническа документация

Скоростта на генерирането на проекции и изгледи на големи сглобки е по-висока от преди. Когато се налага някоя анотация или означение да се постави върху щриховка, то щриховката автоматично се прекъсва на тези места.

Якостен анализ

Вече могат да се комбинират два типа на якостен анализ върху един детайл. Става въпрос за анализ на тънкостенни елементи, който се прави с двумерни крайни елементи и класическия анализ с тримерни крайни елементи.

Работа с нетрадиционни файлови формати

Inventor 2013 може да отваря Stl, jt и файлове съдържащи облак от точки.

Допълнителни приложения

Всеки потребител на Inventor може да отвори и разгледа т.нар. App Store сайт, от който могат да се закупят допълнителни приложения за продукта. Там ще има приложения, създадени от по-малки фирми и обслужващи специфична функционалност в Inventor.

Autodesk 360

Това е абсолютно нова функционалност в Inventor 2013. Autodesk ви дава от 3 до 25 Gb свободно пространство на техните сървъри, където можете да качвате работни файлове и да ги споделяте с потребители по ваш избор. Така може да се работи от различни точки на света без да има нужда от изпращането на големи email-и, а сигурността на информацията ви е гарантирана. Друга голяма полза от това „споделяне“ е възможността да използвате ресурсите на други компютри за да извършвате тежки пресмятания, които са характерни за оптимизационните проверки например.

Командата Connect

В Inventor 2014 за първи път се появява командата Connect. Тя заменя командата Assemble и с нея могат да се създават много по-бързо и по-логично връзките между детайлите. При нея вместо да се избира типа на ограничението между избраните геометрии, се посочва по какъв начин си взаимодействат детайлите. Например, поставяме детайл върху друг детайл и казваме, че той ще е свързан неподвижно с другия. Inventor 2014 сам създава т.нар. „rigid“ връзка между тях. Друг тип връзка, която може да се създаде е ротационна. Тя позволява на единия детайл да се завърта спрямо другия или по-точно спрямо някаква негова ос. Други такива типове връзки са – slider, cylindrical, planar и ball. Те могат да се създават комбинирано, в един единствен работен прозорец. Това подобрение неминуемо ускорява работата и улеснява начина на сглобяване в Autodesk Inventor.

Визуализация на връзките

Всички взаимовръзки между детайлите могат да се визуализират в графичния прозорец. Това се постига с новите команди – Show, Hide All и Show Sick. Друго нововъведение е че когато се премине с курсора над детайл без свободни степени на свобода (grounded), се появява характерен символ.

Позициониране на детайли

Новост има и при командата за поставяне на детайли или сглобени единици – Place Component. В Inventor 2014 вече може предварително да се ориентира компонента, като се завърти или отмести по някоя от основните координатни оси – X, Y, Z.

Свободно преместване

С новата команда Free Move може да се разместват сглобените детайли и да се пренаредят връзките между тях в работния прозорец, чрез лесно достъпни бързи команди около курсора.

Копиране на връзки

В старите версии на Inventor, когато се копираше сглобена единица и след това се поставяше на друго място връзките между детайлите не се запазваха. В Inventor 2014 това вече е поправено и всички взаимовръзки се копират също, с нови имена.

Подобрения при сглобяване

Нов тип ограничение е наличен в Inventor 2014. То се нарича Symmetry и служи за симетрично разположение на два детайла спрямо равнина. Друга полезна новост е допълнителните възможности на командата за поставяне на ъглово ограничение. При нея вече се виждат и ъгловите вектори, спрямо които се измерва ъгъла.

Работа с големи сглобени единици

Няколко интересни нововъведения са налични при отварянето и работата със сглобени единици, които съдържат голям брой детайли (над 1000). Сега те могат да се отварят с опцията Express Mode. Тя включва такива настройки на Inventor 2014, че да се работи максимално леко и бързо. С нея времето за отваряне се намалява между четири и шест пъти. Допълнително може да се настрои максималния брой детайли, до който да се отваря по нормалния начин, а след тази бройка да се включва автоматично Express Mode настройката. В графично отношение също има подобрение. Вече е налична честота на картината 20 Hz, докато при старите версии скалата стигаше до 10 Hz. При завъртане на гледната точка, големите обекти се появяват първи, а визуализирането, като цяло, използва всички налични процесорни ядра.

Подобрения при създаване на рамкови конструкции

В Inventor 2014 при поставяне на профили по двумерни или тримерни скици, могат да се изключват помощните геометрии и/или осовите линии, за да не участват в селекцията.

Други подобрения

Има възможност да се записва точно определена позиция на гледната точка и да се използва след това за различни цели, като работни изгледи, реалистични изображения и видео клипове. При съставяне на видео клип, автоматично са заредени настройките за най-високо качество. Подобрение има и в модула за шприц форми и по-точно в командата за създаване на делителна повърхнина. Сега тя може да се ориентира в посока желана от потребителя. Може да се създаде работна точка, която да е център на сфера. При използването на геометрия от друг детайл с командата Derive Part, има възможност да не се включва нейният цвят и материал. Обмяната на данни с Autodesk Revit е подобрена чрез специален експорт към естествен файлов формат на продукта.

Подобрения при командата Sweep

При командата Sweep има две новости, които значително обогатяват нейните възможности. Вече може да се създава Sweep солид, въпреки че водещите профили се пресичат помежду си. Другото подобрение е че за водеща крива може да се ползва и такава създадена от криви, които не са тангенциални помежду си.

Командата Patch

Допълнителна настройка за тангенциалност е добавена към командата Boundary Patch. Така могат да се създадат доста разнообразни фигури. Отново както и при командата Sweep, могат да се селектират поредица от криви, които не са тангенциални помежду си.

Закръгления

В предишните версии на Inventor, когато се поставяха закръгления, ако само при един от посочените ръбове не можеше да се извърши закръглението, то цялата команда пропадаше. В Inventor 2014 след изпълнението на командата се извежда списък с изпълнените и не изпълнените закръгления, ако има такива.

Прави и закръглени жлебове

В двумерната скица е налична команда за генериране на няколко вида жлебове или слотове. Тя много прилича на командата за създаване на правоъгълници, като има няколко разновидности. Първият жлеб, който може да се създаде е Center to Center Slot, като се посочват две точки и ширина. Вторият тип е Overall Slot и е подобен, но при него нямаме предварително създадени точки. Третият тип е Center Point Slot и се създава чрез посочване на центъра на слота и неговата ширина. Четвъртия тип е Three Point Arc Slot, при него дефинирането става чрез арка и ширина. Последният вариант е Center Point Arc Slot.

Таблици

В Inventor 2014 всички създадени и поставени в чертеж таблици, могат да бъдат разделени на отделни сегменти и по този начин да се реорганизират всички елементи в тях по-начин, по който е удачно спрямо фирмените изисквания.

Растерни изображения

Нова опция е налична при създаването на основни изгледи или проекции. С нея може да се създадат т.нар. растерни изображения. Растерното изображение представлява проекция, която е с по-ниска степен на детайлност и по този начин не натоварва хардуера. Така могат да се създават бързо проекции на големи сглобени единици и само при нужда да се извиква висока детайлност.

Съвместна работа

Във всички продукти на Autodesk версия 2014 са развити инструментите за съвместна работа, както между фирмените отдели, така и между фирмите. Това развитие не е само в посока бърза и ефикасна обмяна на данните, а и в направлението за запазване на авторското право. Именно там има няколко интересни нови команди в Inventor 2014, обединени в цял панел Simplify. С командите от този панел може, в рамките на няколко минути, да се създаде опростен модел на детайла или цяла сглобена единица, който след това да се ползва за обмяна на данни между различни фирмени звена или фирми.

Транслатори

Новите файлове, които могат да се импортират или експортират в Inventor са – Parasolid 9.0 – 25 версия; Pro/Engineer 1 – 8 версия; Catia V5 – 6R2012; Unigraphics 13; Solidworks 2001-2012 и др.

ReCap

С всички продукти на Autodesk, които по някакъв начин работят в 3D среда, се инсталира и приложението Autodesk ReCap. С него се съставят rcp файлове, които съдържат информацията за облаците от точки. Inventor 2014 има специален палет за работа с такъв тип данни, в който могат да се управляват множество техни параметри, като цвят, наситеност и др.

Демонстрации на всички нововъведения можете да видите в нашия видео блог.  

Рaзновидности

Предлаганите версии на Autodesk Inventor са две – Autodesk Inventor и Autodesk Inventor Professional. Те се различават по наличните модули:

Функционалност Autodesk Inventor LT Autodesk Inventor Autodesk Inventor Professional
Естествен DWG формат
Спецификации
Съвместна работа с Inventor Fusion
Управление на база данни
Параметрично проектиране
Тримерно машинно проектиране
Директна манипулация
Инструменти за визуализация
Естествени транслатори
Работа с големи сглобки
Съветник за Еко Материали
Автоматична спецификация
Над 1 милион стандартни елемента
Проектиране базирано на отношения
Автоматизирано тримерно проектиране
Модул за детайли от листов материал
Модул за пластмасови детайли
Модул за шприц форми
Модул за тръбни системи
Модул за ел. окабеляване
Динамични симулации и якостен анализ

Пoлезни Връзки

Видео канал с уроци на български и много полезни техники – тук

Ъпдейти и Сервизни пакети може да намерите и свалите от тук. Драйвъри и приложения можете да намерите тук. Малки приложения можете да намерите тук. Дискусионна група за Inventor може да намерите тук. Обучителни материали можете да свалите от тук.

Систeмни Изисквания

При сглобки с по-малко от 1000 компонента:

 • Операционна система Microsoft® Windows 7 (32 или 64 бита) Home Premium, Professional, Ultimate или Enterprise, Microsoft® Windows Vista® (SP2) (32 или 64 бита) Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise, Ultimate, Windows® XP Professional (SP3), Windows® XP Professional x64 Edition (SP2)
 • Процесор Intel® Pentium® 4, 2 GHz или по-бърз, Intel® Xeon™, Intel® Core™, AMD Athlon™ 64, AMD Opteron™ или по-нов
 • минимум 2 GB RAM
 • Видео карта, поддържаща Direct3D 10® или Direct3D 9®
 • DVD-ROM
 • Монитор поддържащ 1280 x 1024 или по-висока резолюция
 • Internet за достъп до допълнителни ресурси
 • Adobe® Flash® Player 10
 • Microsoft Internet Explorer от 6.0 до 8
 • Microsoft Excel от 2003 до 2010
 • Microsoft .Net Framework 4.0

При сглобки с повече от 1000 компонента

 • Windows 7 64 бита, Windows Vista 64 бита (SP2) или Windows XP Professional x64 Edition (SP2)
 • Процесор AMD64 или Intel® 64
 • 8 GB RAM или повече
 • CAD workstation-class видео карти
 • Microsoft .Net Framework 4.0

Цeна

Благодарим Ви за проявения интерес относно закупуване на Inventor Professional.

Информираме ви, че считано от 01.08.2016, Autodesk спря окончателно предлагането на безсрочни лицензи. След тази дата може да се закупуват само срочни лицензи съотвено за срок от 1, 2 или 3 години.

Стандартната цена на Autodesk Inventor Professional 2017 за ползване на лиценз със срок на валидност от 1 година е 2060 Евро без ДДС.

За да получите конкретна ценова оферта, ни изпратете  Запитване.

 

 

Autodesk и AutoCAD са регистрирани търговки марки на Autodesk Inc. USA. Сайтът е разработен от М КАД ЕООД ©2015. Всички права запазени