Курс по AutoCAD за начинаещи

ОписаниеПрограмаЦелиПредварителни ИзискванияСертификатЗаписване

Описание на курса

 
Този курс е оформен за нови потребители на AutoCAD. Същноста на курса се базира на стартиране с основите команди и инструменти за проектиране на прости чертежи и развиване на тези умения. Курса също така включва и запознаване с някои от по сложните инструменти на AutoCAD. Идеята е, не да се покриват всички възможности на софтуера, а да се усвоят най-често употребяваните инструменти и концепции при проектиране. Приложните упражнения по време на курса спомагат за бързото научаване на техники за създаване на 2D чертежи. Упражненията се предоставят както в печатен, така и в електронен формат. Темите обхващат:

 • Запознаване с работния екран и интерфейс на AutoCAD
 • Запознаване с основните инструменти за изчертаване, редактиране и преглед на геометрия
 • Организация на обекти в слоеве
 • Работа с блокове
 • Подготовка на чертежи за печат
 • Добавяне на текст, щриховки и размери
 • Базови команди за тримерно моделиране

Препоръчително времетраене: 22 учебни часа по 45 мин.


Програма

 1. Въведение в работата с AutoCAD
 • Облачен портал Autodesk 360
 • Преглед на потребителския интерфейс
 • Настройка на мерните единици
 • Настройки на работната среда
 1. Базови умения за чертане
 • Навигация в двумерни чертежи
 • Чертане на линии и правоъгълници
 • Команди Cancel, Erase, Undo
 • Координатна система
 • Чертане на окръжности, дъги и полигони
 • Закръгления и скосявания (фаски)
 1. Помощни инструменти
 • Прихващане към точки и мрежа
 • Ортогонална и ъглова навигация
 • Ъглово прихващане
 • Прихващане към характерни точки
 1. Редактиране на обекти
 • Селектиране на елементи
 • Команди за копиране и преместване
 • Команди за завъртане и мащабиране
 • Размножаване на обекти
 • Подрязване и разширяване на обекти
 • Разтегляне на обекти
 • Отстояние и огледално копиране
 1. Оформяне на криви
 • Оформяне на криви с полилиния
 • Елипси и дъги
 1. Видимост на обекти
 • Настройки на обект
 • Текущ слой
 • Задаване на слой към обект
 • Видимост на слоеве
 • Типове линии
 • Свойства на слоеве
 • Изолиране на обекти
 1. Организация на обекти
 • Дефиниране на блокове
 • Вмъкване на блокове
 • Редакция на блокове
 • Предефиниране на блокове
 • Групиране
 1. Щриховки и запълване с цвят
 • Зони на щриховане
 • Асоцииране на щриховка с граница
 • Типове щриховане
 • Типове запълване
 1. Работа с блокове и външни файлове
 • Работа с глобални блокове
 • Глобален достъп до съдържание
 • Запазване на съдържание
 • Вмъкване на външни чертежи и изображения
 1. Създаване и редакция на текст
 • Текстов стил
 • Линии в текст
 • Параграфи
 • Редактиране
 1. Оразмеряване
 • Стилове на оразмеряване
 • Добавяне на размери
 • Редактиране на размери
 1. Параметрично проектиране
 • Геометрични ограничения
 • Размерни ограничения
 • Параметрични промени на обекти
 1. Работа в хартиено пространство (Layout)
 • Анотационни стилове
 • Изгледи
 • Плаващи изгледи
 • Чертане в хартиеното пространство (Layout)
 1. Принтиране и плотиране
 • Конфигурация на устройствата
 • Плотиране в моделното пространство
 • Плотиране в хартиеното пространство
 • Експорт в електронен формат
 1. Работа с данни
 • Задаване на атрибути в блок
 • Вмъкване на блок с атрибути
 • Създаване на таблици
 • Вмъкване на полета в таблици
 • Редакция на данни в таблица
 1. Навигация в тримерно пространство
 • Визуални стилове
 • Куб на изгледите
 • Орбитиране на модели
 • Камери
 • Запазване на изгледи
 1. Проектиране в тримерна среда
 • Създаване на повърхнини
 • Редактиране на повърхнини
 • Създаване на твърди тела
 • Редактиране на твърди тела
 • Омрежване на модели
 1. Презентация на тримерен модел
 • Задаване на материал
 • Поставяне на осветление
 • Създаване на реалистичен образ


Цели на Курса

Целта на курса е обучаващите се да придобият умения за създаване на двумерни чертежи с помоща на AutoCAD. Даже и на това основно ниво, AutoCAD е един от най-професионалните софтуерни инструменти за проектиране които може да срещнете. Курса обхваща основните инструменти и похвати за работа с AutoCAD. Не е нужен предишен опит с CAD софтуер но е препоръчително обучаващите се да имат базова компютърна грамотност. Чертожни умения се считат за плюс.


Предварителни Изисквания

Препоръчително е обучаващите се да имат базови познания по:

 • Основни чертожни техники и терминология.
 • Добра компютърна грамотност и умения за работа с Microsoft® Windows и Microsoft® Excel.
 • Базово ниво на английски език


Сертификат

Предлагаме две опции за сертификат.

Издаване на свидетелство за преминато обучение от М КАД ЕООД . За сертификата не се заплаща допълнителна такса.
Издаване на международен сертификат “AutoCAD Certified User”. Този сертификат се получава директно от Autodesk след успешно положен онлайн изпит. Заплаща се такса в размер на 150 лв като са възможни два опита за успешно полагане на изпита.
Обученията предлагани от М КАД се провеждат от сертифицирани лектори, покрили съответните стандарти на Autodesk за ниво на познаваемост на софтуера

Записване

Обученията по AutoCAD се провеждат на място в нашия учебен център в гр. София, ул. Околовръстен Път 257, сграда “КАРЕ” ет. 2 офис 3. М КАД предлага два варианта на провеждане – индивидуално и в група.

Изпратете вашето запитване за провеждане на обучение тук.

Забележка: Предложените времетраене и програма на обучението са рамкови. Темите на курса и времетраенето могат да бъдат променянени от обучаващия инструктор на база на текущи знания и ниво на умения на обучаващите се.
Изтеглете програмата от тук: Програма AutoCAD Начинаещи.

Изпратете запитване за обучение от тук.