Добре дошли в нашия Блог!

Тук ще намерите полезни практики, уроци и демонстрации на AutoCAD и Autodesk софтуер.

Какво ново в Inventor 2014

Новостите в Autodesk Inventor 2014 са разделени в три основни категории – потребителска продуктивност, плавен работен процес и пълно използване на възможностите на облачната технология, вградена в Inventor. Подобренията, които са направени са базирани на изискванията на потребителите в последната една година. Тези подобрения са полезни не само за опитните потребители, но и за тези, които тепърва навлизат в света на Autodesk Inventor.

Командата Connect

В Inventor 2014 за първи път се появява командата Connect. Тя заменя командата Assemble и с нея могат да се създават много по-бързо и по-логично връзките между детайлите. При нея вместо да се избира типа на ограничението между избраните геометрии, се посочва по какъв начин си взаимодействат детайлите. Например, поставяме детайл върху друг детайл и казваме, че той ще е свързан неподвижно с другия. Inventor 2014 сам създава т.нар. „rigid“ връзка между тях. Друг тип връзка, която може да се създаде е ротационна. Тя позволява на единия детайл да се завърта спрямо другия или по-точно спрямо някаква негова ос. Други такива типове връзки са – slider, cylindrical, planar и ball. Те могат да се създават комбинирано, в един единствен работен прозорец. Това подобрение неминуемо ускорява работата и улеснява начина на сглобяване в Autodesk Inventor.

Визуализация на връзките

Всички взаимовръзки между детайлите могат да се визуализират в графичния прозорец. Това се постига с новите команди – Show, Hide All и Show Sick. Друго нововъведение е че когато се премине с курсора над детайл без свободни степени на свобода (grounded), се появява характерен символ.

Позициониране на детайли

Новост има и при командата за поставяне на детайли или сглобени единици – Place Component. В Inventor 2014 вече може предварително да се ориентира компонента, като се завърти или отмести по някоя от основните координатни оси – X, Y, Z.

Свободно преместване

С новата команда Free Move може да се разместват сглобените детайли и да се пренаредят връзките между тях в работния прозорец, чрез лесно достъпни бързи команди около курсора.

Копиране на връзки

В старите версии на Inventor, когато се копираше сглобена единица и след това се поставяше на друго място връзките между детайлите не се запазваха. В Inventor 2014 това вече е поправено и всички взаимовръзки се копират също, с нови имена.

Подобрения при сглобяване

Нов тип ограничение е наличен в Inventor 2014. То се нарича Symmetry и служи за симетрично разположение на два детайла спрямо равнина. Друга полезна новост е допълнителните възможности на командата за поставяне на ъглово ограничение. При нея вече се виждат и ъгловите вектори, спрямо които се измерва ъгъла.

Работа с големи сглобени единици

Няколко интересни нововъведения са налични при отварянето и работата със сглобени единици, които съдържат голям брой детайли (над 1000). Сега те могат да се отварят с опцията Express Mode. Тя включва такива настройки на Inventor 2014, че да се работи максимално леко и бързо. С нея времето за отваряне се намалява между четири и шест пъти. Допълнително може да се настрои максималния брой детайли, до който да се отваря по нормалния начин, а след тази бройка да се включва автоматично Express Mode настройката. В графично отношение също има подобрение. Вече е налична честота на картината 20 Hz, докато при старите версии скалата стигаше до 10 Hz. При завъртане на гледната точка, големите обекти се появяват първи, а визуализирането, като цяло, използва всички налични процесорни ядра.

Подобрения при създаване на рамкови конструкции

В Inventor 2014 при поставяне на профили по двумерни или тримерни скици, могат да се изключват помощните геометрии и/или осовите линии, за да не участват в селекцията.

Други подобрения

Има възможност да се записва точно определена позиция на гледната точка и да се използва след това за различни цели, като работни изгледи, реалистични изображения и видео клипове. При съставяне на видео клип, автоматично са заредени настройките за най-високо качество. Подобрение има и в модула за шприц форми и по-точно в командата за създаване на делителна повърхнина. Сега тя може да се ориентира в посока желана от потребителя. Може да се създаде работна точка, която да е център на сфера. При използването на геометрия от друг детайл с командата Derive Part, има възможност да не се включва нейният цвят и материал. Обмяната на данни с Autodesk Revit е подобрена чрез специален експорт към естествен файлов формат на продукта.

Подобрения при командата Sweep

При командата Sweep има две новости, които значително обогатяват нейните възможности. Вече може да се създава Sweep солид, въпреки че водещите профили се пресичат помежду си. Другото подобрение е че за водеща крива може да се ползва и такава създадена от криви, които не са тангенциални помежду си.

Командата Patch

Допълнителна настройка за тангенциалност е добавена към командата Boundary Patch. Така могат да се създадат доста разнообразни фигури. Отново както и при командата Sweep, могат да се селектират поредица от криви, които не са тангенциални помежду си.

Закръгления

В предишните версии на Inventor, когато се поставяха закръгления, ако само при един от посочените ръбове не можеше да се извърши закръглението, то цялата команда пропадаше. В Inventor 2014 след изпълнението на командата се извежда списък с изпълнените и не изпълнените закръгления, ако има такива.

Прави и закръглени жлебове

В двумерната скица е налична команда за генериране на няколко вида жлебове или слотове. Тя много прилича на командата за създаване на правоъгълници, като има няколко разновидности. Първият жлеб, който може да се създаде е Center to Center Slot, като се посочват две точки и ширина. Вторият тип е Overall Slot и е подобен, но при него нямаме предварително създадени точки. Третият тип е Center Point Slot и се създава чрез посочване на центъра на слота и неговата ширина. Четвъртия тип е Three Point Arc Slot, при него дефинирането става чрез арка и ширина. Последният вариант е Center Point Arc Slot.

Таблици

В Inventor 2014 всички създадени и поставени в чертеж таблици, могат да бъдат разделени на отделни сегменти и по този начин да се реорганизират всички елементи в тях по-начин, по който е удачно спрямо фирмените изисквания.

Растерни изображения

Нова опция е налична при създаването на основни изгледи или проекции. С нея може да се създадат т.нар. растерни изображения. Растерното изображение представлява проекция, която е с по-ниска степен на детайлност и по този начин не натоварва хардуера. Така могат да се създават бързо проекции на големи сглобени единици и само при нужда да се извиква висока детайлност.

Съвместна работа

Във всички продукти на Autodesk версия 2014 са развити инструментите за съвместна работа, както между фирмените отдели, така и между фирмите. Това развитие не е само в посока бърза и ефикасна обмяна на данните, а и в направлението за запазване на авторското право. Именно там има няколко интересни нови команди в Inventor 2014, обединени в цял панел Simplify. С командите от този панел може, в рамките на няколко минути, да се създаде опростен модел на детайла или цяла сглобена единица, който след това да се ползва за обмяна на данни между различни фирмени звена или фирми.

Транслатори

Новите файлове, които могат да се импортират или експортират в Inventor са – Parasolid 9.0 – 25 версия; Pro/Engineer 1 – 8 версия; Catia V5 – 6R2012; Unigraphics 13; Solidworks 2001-2012 и др.

ReCap

С всички продукти на Autodesk, които по някакъв начин работят в 3D среда, се инсталира и приложението Autodesk ReCap. С него се съставят rcp файлове, които съдържат информацията за облаците от точки. Inventor 2014 има специален палет за работа с такъв тип данни, в който могат да се управляват множество техни параметри, като цвят, наситеност и др.

Autodesk Inventor IdeaStation

Autodesk от самото създаване на Inventor, го развиват освен по собствена идеи, така и по желанията на много милионните си потребители. Сайта на който всеки един потребител може да качва мнения и препоръки за развитието на продукта се нарича Autodesk Inventor IdeaStation.

Comments are closed

Autodesk и AutoCAD са регистрирани търговки марки на Autodesk Inc. USA. Сайтът е разработен от М КАД ЕООД ©2015. Всички права запазени